Yumiko Yoneda @Sakura Gallery, Matsue, Japan

Installation Inner mind, 2007

Sakura Gallery, Matsue, Japan