Kuub, Utrecht

White work, 2017

plaster, polystyrene

15 x 13 x 12 cm, 16 x 15 x 14 cm

Kuub, Utrecht